top of page

תקנון פעילות "יריד משאבי אנוש"

 

התנאים המפורטים להלן יחולו על הפעילות שתכונה  "פעילות יריד משאבי אנוש" (להלן בהתאמה: "התקנון" ו- "הפעילות" לפי העניין). 

כללי 

הפעילות נערכת במסגרת היריד (כהגדרתו להלן), על ידי חברת סקי דיל בע"מ, ח.פ. 513641969 (להלן: "החברה"), אשר משרדיה מצויים בני ברמן 2, נתניה. 

תנאים אלה יחולו על הפעילות שתקיים החברה במסגרת היריד. 

הגדרות 

"זוכה"              משתתף שפרטיו עלו בגורל בהתאם לתנאי תקנון זה, ואשר עומד בכל הוראות תקנון זה.

"היריד"            יריד משאבי אנוש HR2023 שייערך במתחם אקספו בגני התערוכה ביום 18/1/2023.

"משתתף"       אדם אשר השתתף ביריד וביצע פעולה מזכה, אשר עומד בתנאי תקנון זה. 

"פעולה מזכה" סריקת QR code אשר יוצב על פרסום של החברה שיימצא ביריד, אישור תנאי תקנון זה ומדיניות הפרטיות של החברה, והזנת הפרטים האישיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת דוא"ל.

"הפרס" חופשה באתר הגלישה סלה רונדה שבאיטליה במסגרת אירוע SkiDealWeek (להלן: "החופשה"). הפרס כולל: כרטיס טיסה לאיטליה בין התאריכים 31/3/2023 – 3/4/2023 לאדם אחד, העברה משדה התעופה למלון, אירוח במלון, כניסה לאירוע SKIDEALWEEK כולל להופעה של עדן חסון, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. למען הסר ספק, הפרס אינו כולל ביטוח נסיעות לחו"ל עבור הזוכה בפרס. עריכת ביטוח כאמור הינה באחריותו המלאה של הזוכה בפרס ו/או המלווה. יודגש ויובהר כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק הקשור למימוש הפרס, בין אם נערך על ידי הזוכה ו/או המלווה ביטוח נסיעות כאמור ובין אם לאו.  

תוקף ומועד הפעילות

הפעילות תהיה פעילות חד פעמית, ותיערך למשך היריד בלבד ביום 18/1/2023, ותסתיים בתום היריד, מיד עם ההכרזה על הזוכה.

לאחר תום הפעילות, לא ניתן יהיה עוד להשתתף בפעילות.

על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ו/או לסיים את הפעילות בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. 

השתתפות בפעילות

הפעילות תתקיים ביריד ובמהלכו בלבד, ובמהלכה, כל אדם אשר משתתף ביריד יהיה זכאי לבצע את הפעולה המזכה ולהשתתף בפעילות. השתתפות בפעילות לא כרוכה בביצוע כל תשלום.

בפעילות יהיה רשאי להשתתף מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים במועד היריד:

משתתף כהגדרתו לעיל, שנתן את הסכמתו המלאה לכל תנאי תקנון זה.

המשתתף הינו מעל לגיל 18.

המשתתף אינו נמנה על החברה ונציגיה, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. לעניין סעיף זה, "בן משפחה" משמעו בן זוג, הורה, ילד, או אח/ות.

כל משתתף יהיה רשאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד.

מבין כל המשתתפים, החברה תבחר בזוכה באמצעות תוכנה מיוחדת לבחירת זוכה באופן אקראי מבין כל המשתתפים. יובהר כי בשום מקרה, החברה לא תישא באחריות לתפקוד התוכנה ו/או לבחירת הזוכה באמצעותה.

עם בחירת הזוכה, החברה תפנה אל הזוכה באמצעות שיחת טלפון בהתאם למספר הטלפון שהשאיר במסגרת ביצוע הפעולה המזכה. היה ומכל סיבה שהיא, לא ענה הזוכה לשיחת הטלפון, החברה תהא רשאית לבחור זוכה אחר באופן אקראי ותיצור עמו קשר כאמור, עד לקבלת מענה מאת זוכה שנבחר.

לאחר קבלת מענה מהזוכה כאמור, תשלח החברה לזוכה לכתובת הדוא"ל שהזין את פרטי הפרס. 

למען הסדר הטוב, מובהר כי המשתתף יישא באחריות הבלעדית למילוי פרטים נכונים במסגרת ביצוע הפעולה המזכה.

הפרס

המשתתף הזוכה לא יהיה רשאי להחליף את הפרס הניתן לו בפרס מסוג אחר ו/או להעבירו לאדם אחר. מובהר כי לא ניתן לפדות את הפרס ו/או לממש את הזכייה בכל דרך שהיא למעט קבלת הפרס כפי שהוא.

בכלל זה, מובהר כי הפרס ומימוש החופשה יהיו כפופים למסמך התנאים והאחריות של החברה, המצוי באתר האינטרנט של החברה בקישור: 

https://www.skideal.co.il/article/tnaim/

למען הסדר הטוב, מובהר בזאת כי על אף האמור במסמך התנאים והאחריות כאמור לעיל, החופשה לא תהיה ניתנת לביטול, והזוכה לא יהיה זכאי לכל החזר כספי בגין ביטול החופשה ו/או בכל מקרה שבו החופשה לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל הוצאה הכרוכה במימוש הפרס ו/או בתוספות לפרס ו/או בפקיעת מועד המימוש ו/או בהתאמה של הפרס לצרכי הזוכה ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. 

החברה תהא רשאית לדרוש מזוכה להציג בפניה כל אסמכתא ו/או אישור, הדרושים לפי שיקול דעתה להוכחת עמידתו בתנאי תקנון זה ובמקרה וזוכה לא יפעל כאמור ו/או לא יציג את האסמכתא ו/או האישור הדרושים, החברה תהיה רשאית לפסול את אותו זוכה, והוא לא יהיה זכאי לקבל את הפרס. 

חברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול משתתף מהשתתפות בפעילות, במקרה של רמייה ו/או הטעיה ו/או חוסר תום לב ו/או ניצול לרעה של הפעילות ו/או תקנון זה.

לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף ו/או לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ולהציע במקומם פרסים חלופיים אשר יהיו שווי ערך ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, ולמשתתפים לא תהא כל טענה בעניין זה נגד החברה או כנגד מי מטעמה.

החברה תהא זכאית, כתנאי לחלוקת הפרס, לצלם את הזוכה בעת קבלת ו/או בעת מימוש הפרס ולפרסם את התמונות בכל דרך שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי שהזוכה יהיה זכאי לכל זכות בגין כך, לרבות קבלת תמורה כספית או חומרית כלשהי. אם וככל שזוכה יחזור בו מהסכמתו זו לפרסום צילומו בעת קבלת הפרס, תישלל ממנו זכאותו לקבל את הפרס. 

כל תקלה, שיבוש, איחור וכיו"ב, אשר מקורם בכוח עליון, ובין היתר ממלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, אירועים שאינם תלויים בחברה ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולתו, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין החברה בקשר עם הפעילות, העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו/או על מימושו. 

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עגמת נפש הקשורים בפרס.  

למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בצורה כלשהי לטיב הפרס כאמור, לאספקתו ולאיכותו ו/או להתאמתו לצרכיו של הזוכה.

דניאל קורן, סמנכ"ל התפעול של החברה, הינו האחראי לטיפול בכל פנייה ו/או תלונה וכיו"ב של מי מן המשתתפים, והוא שיכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק וכיו"ב, ובכל מחלוקת בין המשתתף לחברה, והחלטתו תהא סופית ומחייבת לכל דבר ועניין. המשתתף מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעתו של דניאל קורן כאמור לעיל. 

עוד יובהר, כי ככל ומי מהמשתתפים יפרסם השמצות ו/או כזבים ו/או אמירות פוגעניות כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או צד שלישי, בין היתר, בקשר עם קבלת הפרס, בכלל אמצעי המדיה החברתית אשר מזוהים עם החברה, אזי החברה תהא רשאית להסיר את הפרסומים האמורים לאלתר ולבטל השתתפותו של המשתתף בפעילות, מבלי שלמשתתף תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

שונות 

למעט אם ייאסר הדבר על פי דין, הזוכה מסכים לפרסום דבר זכייתו, באופן אשר ייראה לנכון בעיני החברה.

ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בפעילות ולתקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הפעילות ו/או תקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של הפעילות, בכתב או בעל פה, יגברו הוראות תקנון זה.

השתתפות הפעילות מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה ולהוראות תקנון זה, והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם הפעילות. 

בהשתתפות בפעילות, המשתתף מסכים כי הפרטים אשר מסר לחברה במסגרת הפעולה המזכה ישמשו את החברה מעת לעת לצורך משלוח עדכונים, דברי פרסומת, מידע והטבות ללקוחותיה באמצעים שונים, וביצוע פניות שיווקיות, ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני והודעות SMS, ואף בשיחות טלפון, והלקוח מאשר קבלת הודעות ושיחות אלה.

תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס לפעילות. ניתן לקבל עותק ממנו במשרדי החברה.

למען הסר ספק, מובהר כי הפעילות לא מהווה משחק אסור ו/או הגרלה אסורה, כפירושם בדין.

כל מקרה של מחלוקת בקשר עם הפעילות ו/או כלליה ו/או תנאיה ו/או הוראות תקנון זה, יכריע סמנכ"ל התפעול של החברה בעניין והכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

מבלי לגרוע מאמור בסעיף ‎6.9 לעיל, לבתי המשפט בעיר תל-אביב – יפו תהא נתונה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לתקנון זה. 

לשון הפניה – כל האמור בתקנון זה בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהיפך.

bottom of page